KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SAM SCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-357) przy ul. Liściastej 46, NIP: 7260000584, REGON: 470007720.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail biuro@samscan.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana pytanie, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny samscan.pl;
 • podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez niniejsze podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
 • inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, wskazanych przez Administratora.
LOGO_SUPERSAM_SAMSCAN
 
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Comments are closed.